LETNIE PROMO

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „LETNIE PROMO”

(dalej „Regulamin”)

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „LETNIE PROMO”, zwanej dalej „Promocją”, jest Gajet Aleksandra Nizińska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pułtuskiej 7/3, NIP: 5311619543. zwana dalej „Organizatorem”.
Celem Promocji jest zwiększenie rozpoznawalności serwisu Gajet.pl.
Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 czerwca 2017 roku do odwołania, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 8 Regulaminu
Organizator jest przyznającym rabat w rozumieniu art. 919 i c.
Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2 NAGRODY
Uczestnik za każde zamówienie na materiały reklamowe otrzyma dodatkowo 15% rabatu na całość zamówienia w www.gajet-druk.pl(dalej: „Nagrody”).
Ilość przyznawanych rabatów jest nieograniczona.
3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych oraz firm, nabywających Produkty z rabatem promocyjnym jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
Warunkiem otrzymania rabatu 15% w drukarni www.gajet-druk.pl jest zamówienie w gajet.pl produktów.
Uczestnik otrzyma przy każdym zamówieniu rabat 15%, jeśli spełni warunek kwotowy zamówienia.
Rabat przyznawany będzie automatycznie przy realizacji zamówienia.
4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na biuro@gajet-druk.pl
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko/nazwę firmy i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.
5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.gajet.pl i www.gajet-druk.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Zapraszamy do kontatku: g.wronski@gajet.pl